Proves d’estanquitat

Bàsicament es tracta de realitzar una prova d’un tram complet d’un clavegueram entre dos pous de registre, pressuritzant amb aire o aigua. Es col·loquen obturadors o pilotes especials a la canonada a ambdós extrems del tram a provar i s’inflen amb aire.

Posteriorment s’introdueix a la canonada a provar i mitjançant un dels obturadors d’aire o aigua a una pressió determinada.La prova de pressió es monitoritza per detectar amb quina rapidesa cau la pressió en el temps, paràmetre que ens permet indicar l’acceptació o rebuig de l’estanquitat del tram provat.

Per a això es segueixen els requisits recomanats i les especificacions establertes en els plecs i normatives existents.

ESQUEMA DE PROVES D’ESTANQUITAT MITJANÇANT PRESSURITZACIÓ:

imagen3